VOP
Úvod
Následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, dále DATE4FRIEND) a uživateli zhavyflirt.cz, bez ohledu na to, zda je použití bezplatné nebo zpoplatněné, nebo zda je použití v rámci Švýcarska nebo mimo něj. Odlišné podmínky uživatele nejsou akceptovány.

DATE4FRIEND si vyhrazuje právo na dodatečnou změnu svých Všeobecných obchodních podmínek bez uvedení důvodů. Pokud bude toto právo uplatněno, budou nové všeobecné podmínky zpřístupněny uživatelům e-mailem nejméně dva týdny před jejich vstupem v platnost. Pokud uživatel nevznese proti těmto novým Všeobecným obchodním podmínkám odpor, považují se tyto změněné podmínky za akceptované. Společnost DATE4FRIEND je oprávněna smluvní vztah s uživatelem bez prodlení vypovědět, pokud uživatel využije svého práva na vznesení odporu. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek však společnost DATE4FRIEND uživatele při jejich zaslání znovu upozorní na možnost okamžité výpovědi.


§1 Předmět smlouvy
(1) Předmětem smlouvy je využívání služeb poskytovaných společností DATE4FRIEND na její webové stránce zhavyflirt.cz registrovanými uživateli. Použití je k dispozici pouze spotřebitelům, kteří dosáhli věku 18 let. Nezletilé osoby jej nesmí používat.

(2) Společnost DATE4FRIEND umožňuje svým uživatelům s bezplatnou registrací přístup ke své službě, což uživateli umožňuje vytvořit profil na platformě pro navázání kontaktu, částečně zobrazit jiné profily a posílat zprávy uživatelům.

(3) Kromě bezplatných možností používání platformy si uživatel může zdarma zakoupit placené VIP členství, se kterým může bez omezení číst přijaté zprávy, zobrazovat seznam návštěvníků svého profilu a prohlížet si další profily v plném rozsahu.


§2 Povinnosti uživatele
- viz také content provider a podmínky užívání

(1) Uživatel je povinen nakládat s e-maily a jinými zprávami nebo daty od uživatelů přijatých v souvislosti s používáním zhavyflirt.cz důvěrně a nesmí je zpřístupňovat třetím osobám bez souhlasu jejich autora. Totéž platí pro osobní údaje jiných uživatelů, jako jsou zejména jména, telefonní čísla, faxová čísla, adresa bydliště a e-mailové adresy a/nebo adresy URL. Předávání všech dat od uživatelů, kteří nejsou uživateli, je rovněž zakázáno.

(2) Uživatel se dále zavazuje k tomu, že služby nabízené společností DATE4FRIEND nebude zneužívat, zejména
a) nepoužívat je k šíření pomlouvačného, urážlivého, pornografického, rasistického nebo jinak nezákonného materiálu nebo takových informací;

b) nepoužívat je k ohrožení, obtěžování nebo porušování práv (včetně osobních práv) jiných osob, ani k příslibu nebo žádosti o peníze nebo peněžní výhody;

c) nenahrávat žádná data, která obsahují virus (infikovaný software) nebo která obsahují software nebo jiný materiál, který je chráněn autorskými právy nebo právy průmyslového vlastnictví;

d) nepoužívat jej způsobem, který by nepříznivě ovlivnil dostupnost nabídek pro ostatní uživatele;

(3) Bez ohledu na možné občanskoprávní a trestní důsledky pro jednotlivého uživatele, úmyslné nebo hrubě nedbalé nedodržení jedné z výše uvedených povinností v oblasti chování vede společnost DATE4FRIEND k okamžitému ukončení smlouvy z důležitého důvodu a k okamžitému zablokování přístupu dotyčného uživatele. Alternativně je společnost DATE4FRIEND oprávněna vymazat části profilu i bez konzultace. Společnost DATE4FRIEND si dále vyhrazuje právo domáhat se nároků na náhradu škody.


§3 Ceny
(1) Registrace na zhavyflirt.cz je obecně bezplatná. Další funkce lze aktivovat zakoupením VIP členství.

(2) Ceny vzniklé v souvislosti s VIP členstvím, způsob platby a doba trvání trvalých závazků v rámci těchto zpoplatněných služeb uživatel vysvětlí před použitím.

(3) Pokud uživatel neuhradí vzniklou pohledávku do data splatnosti, a to i přes výzvy k úhradě zaslané DATE4FRIEND, dostane se do prodlení s platbou. Uživatel nese úroky a náklady vzniklé v důsledku prodlení. Jedná se zejména o náklady za upomínky od DATE4FRIEND a bankovní poplatky za reklamaci platby kartou / zrušení kreditní karty nebo zpětné zaúčtování platby způsobené uživatelem. Uživatel může prokázat, že DATE4FRIEND nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než paušální sazba. Naopak, DATE4FRIEND může poskytnout důkaz o vyšším poškození. Z důvodu prodlení s platbou bude neuhrazená pohledávka předána inkasní společnosti. Uživatel nese veškeré vzniklé náklady spojené s činností inkasní společnosti.

§4 Smluvní doba a ukončení
1. Smluvní služby poskytuje DATE4FRIEND po dobu trvání smlouvy, tj. od uzavření smlouvy do konce smlouvy.

2. Smlouva o bezplatném členství se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji kdykoli vypovědět bez jakýchkoli lhůt pro ukončení.

3. Doba placeného členství (Premium) odpovídá období uvedenému v popisu balíčku nebo období, které si uživatel zvolil při objednávce balíčku (počáteční období). Počáteční období je maximálně dva roky. Pokud nedojde k ukončení členství na konci původního období, smlouva se prodlužuje na dobu neurčitou (prodloužení smlouvy). Výpovědní lhůta na konci původního období, nebo pokud bylo při zakoupení placeného přístupu uvedeno jiné období, pro členství s dobou trvání nejvýše jeden měsíc: 14 dní a pro členství s dobou trvání více než jeden měsíc: 30 dní. Výpovědní lhůta v době po obnovení smlouvy je 30 dnů.

4. Není-li v oznámení o ukončení uvedeno jinak, bezplatné členství trvá i po skončení prémiového členství a vyžaduje samostatné ukončení. Po ukončení členství DATE4FRIEND zablokuje profil uživatele a zpracuje údaje v něm uložené pouze v omezeném rozsahu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou existovat žádné zákonné doby uchovávání a údaje již nebudou nutné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na předčasné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitý důvod pro ukončení může být pro DATE4FRIEND zejména v případě, že uživatel (a) zásadně nebo opakovaně neplní závazky nebo (b) porušuje jiné smluvní povinnosti. Pokud důležitým důvodem výpovědi je porušení povinnosti uživatelem, může DATE4FRIEND požadovat náhradu za předčasné ukončení smlouvy. To neplatí, pokud uživatel za porušení povinnosti neodpovídá.

6. Ukončení úplatného smluvního vztahu musí být provedeno v textové podobě. Aby mohla být výpověď úspěšně zpracována, musí obsahovat celé jméno, název službu, e-mailovou adresu použitou pro registraci a uživatelské jméno. Storno lze zaslat e-mailem na adresu support@mycustomercare.ch. Mimo jiné nabízíme také výpověď placené smlouvy poštou. Pro Vaše pohodlí máte k dispozici formulář pro uložení nebo tisk. Ten obsahuje všechny kontaktní údaje a políčka, která je třeba vyplnit pro úspěšné ukončení placené smlouvy. Chcete-li uložit nebo vytisknout výpovědní formulář, klikněte prosím sem . Ukončení členství potvrdí DATE4FRIEND e-mailem na adresu uloženou v profilu.

§5 Zákaz komerčního nebo obchodního použití
(1) Společnost DATE4FRIEND nabízí své služby výhradně pro soukromé účely.

(2) Je zakázáno používat komunikační platformu zhavyflirt.cz k nabízení jakéhokoli zboží a služeb, podávání nabídek nebo uvádění odkazů na nabídku dosažitelnou na jiném místě.


§6 Odpovědnost
(1) Společnost DATE4FRIEND nemá kontrolu nad přesností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé nastavují ve svých profilech. Společnost DATE4FRIEND proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za tyto informace. Odpovědnost za to je v každém případě vyloučena, dokud společnost DATE4FRIEND není upozorněna na porušení právních předpisů, které z toho vyplývají. I když to není povoleno, uživatelé mohou zadat nesprávné informace nebo zhavyflirt.cz a použít je pro jiný nedovolený nebo nezákonný účel. Jakákoli odpovědnost společnosti DATE4FRIEND za nepřípustné nebo nezákonné použití zhavyflirt.cz je vyloučena, dokud nebude takové neoprávněné nebo nezákonné použití nahlášeno společnosti DATE4FRIEND. Společnost DATE4FRIEND rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost vytvořených profilů uživatelů a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli.

(2) Průměrná roční dostupnost je 99,5 %. DATE4FRIEND nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost systému, jakož i za poruchy systému, přerušení a poruchy technických systémů a služby poskytované společností DATE4FRIEND, pokud za to nenese odpovědnost DATE4FRIEND. DATE4FRIEND zejména nezodpovídá za narušení kvality přístupu k demografické službě z důvodu vyšší moci nebo za události, za které DATE4FRIEND neodpovídá, DATE4FRIEND zejména neodpovídá za selhání komunikačních sítí a bran. V ostatních případech

(3) DATE4FRIEND odpovídá za škodu pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany svých orgánů, zaměstnanců a zástupců a pouze v poměru, v jakém přispěly k vzniku škody v souvislosti s jinými příčinami.

(4) DATE4FRIEND odpovídá za lehkou nedbalost pouze v případě, že orgán, zaměstnanec nebo zástupce společnosti DATE4FRIEND porušil významný smluvní závazek. Významné smluvní závazky jsou závazky, na které se můžete spolehnout, že budou splněny, nebo které umožní, aby smlouva byla splněna na prvním místě. Odpovědnost je omezena na obvykle se vyskytující poškození.

(5) Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na zranění, na poškození těla nebo zdraví nebo na odpovědnost z důvodu chybějících zaručených vlastností a na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem.

(6) Uživatel proto zprošťuje společnost DATE4FRIEND jakékoli odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají například ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.

(7) V ostatních případech je odpovědnost vyloučena.

§7 Odpovědnost za vady při placeném užívání služeb
(1) Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až §1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
(2) DATE4FRIEND odpovídá za to, že od aktivace placeného užívání služeb je uživatel oprávněn využívat funkci rozšířeného vyhledávání, psát zprávy dalším uživatelům a odpovídat na zprávy dalších uživatelů. V případě, že tyto rozšířené funkce nejsou dostupné, je uživatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění oznámením, k jehož zaslání může využít kontaktní formulář umístěný v sekci Podpora na internetové platformě zhavyflirt.cz. Je-li vada odstranitelná, může se uživatel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li užívat rozšířené funkce placeného užívání služeb, může uživatel od smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§8 Ochrana osobních údajů
Provozovatel používá osobní údaje uživatele pouze tak, jak je popsáno v těchto obchodních podmínkách a v Zásadách ochrany osobních údajů.

§ 9 Jurisdikce a rozhodné právo

Platí právo Švýcarské konfederace. Švýcarské kolizní právo nebude aplikováno. Tím nejsou dotčena závazná zákonná ustanovení, která jsou pro spotřebitele v místě bydliště nebo obvyklého bydliště spotřebitele výhodnější. Jako místo příslušnosti je dohodnut místně a věcně příslušný soud ve Švýcarsku v kantonu Zug. Pokud jste spotřebitel s bydlištěm v Evropské unii, může se v případě potřeby a pokud jde o kogentní ustanovení použít také právo země, ve které máte bydliště.

§10 Urovnání sporu
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů (platforma OS), která je dostupná na adrese https: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni se účastnit procesu urovnávání sporů.

DATE4FRIEND tímto informuje uživatele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 110 00, internetové stránky http://www.coi.cz/.

Právo na odstoupeníJste oprávněni od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, e-mail: support@mycustomercare.ch) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, jestliže sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.Důsledky odstoupeníPokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou doplňkových nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání, než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku), a to bez prodlení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste využili pro původní transakci, ledaže by s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob. V žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudeme účtovat poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

K odstoupení od smlouvy můžete použít také následující vzorový formulář pro odstoupení.

Adresátdate4friend AGBahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland

e-mail: support@mycustomercare.ch

Tímto já/my () odstupuji(me) od mnou/námi () uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb ()

– objednáno dne ()/obdrženo dne ()– jméno spotřebitele/spotřebitelů– adresa spotřebitele/spotřebitelů– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení)– datum

(*) Nehodící se škrtněte.